segunda-feira, 8 de dezembro de 2003

SIGNIFICADO DOS NOMES EM JAPONÊS

NOKIMA TARO HATIRO - *Assassino

TAMISHO PABURO - *Pobre

TAKANOTA TODA - *Rico

TIRAGATO DAKAZAKA - *Mágico

SHUUTARO NAKARA - *Louco

KIKUKA BAKANA - *Inteligente

KURAGATO NAKAZA - *Veterinário

TIBATO NAKARA - *Valente

FUJIO NAKOMBI - *Assaltante

MASARU MIYAMOTO - *Acidentado

MATARU NAMOTO - *Atropelado

MISHUTARU NOSAKO -*Agredido

ONDEDOI YOKURO - *Médico

HIDEO NOMATO - *Bicha

SOKOMU KUDO MACHO - *Gay

KOMERU MIYAMADA - *Corno

Nenhum comentário:

Postar um comentário